About Us

A Full Service Mediclife

About US

Medic life

COMPANY PROFILE

ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในฐานะเจ้าหน้าที่มาเป็นเวลาสิบกว่าปี อาศัยความชำนาญการทางด้านนี้โดยเฉพาะจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และในฐานะวิทยากรในการอบรม ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญต่อการเข้าช่วยเหลือ ดังนั้นความคิดที่จะเริ่มต้นที่จะพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน เราเติบโตมาจากแนวความคิดเดียวกัน จึงได้เกิดเป็น “เมดิกไลฟ์”
With the experience of practitioners. As an officer for ten years. Expertise to this particular side of helping the casualties. And as a lecturer in the training. To understand the importance to assist. So the idea is to begin to develop a model that is going in the same direction and standards. We come from the same idea. Has a “Medic Life”.

What We Do

บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด ให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน,อุปกรณ์สำหรับรถพยาบาล บริการออกแบบตกแต่งรถพยาบาล, ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์กู้ชีพทุกประเภทด้วยทีมงานเฉพาะทาง ทั้งหน่วยงานราชการและภาคองค์กรเอกชน

MedicLife company serves the medical device, medical equipment, emergency equipment for ambulances. Ambulance services design, guide the resuscitation equipment in all types of specialist teams. Both government agencies and private sector organizations.

ปัจจุบันบริษัท เมดิกไลฟ์ (MDL) ยังคงมุ่งมั่นคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับทุกๆหน่วยงาน โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเองจากองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาจากการใช้งานจริง ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของเราได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

The Company Medic Life (MDL) remains committed to selecting the best. To every LEA The import of standard products Foreign Including the development of their own product knowledge, research and development of practical applications. Important, our products have been industry standard which is recognized both nationally and internationally

วันนี้ “เมดิกไลฟ์” (MDL) ยังคงก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาและนำเสนอสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์สามสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติมาตลอดคือ ภารกิจ (Mission),การพัฒนา (Development)และการเรียนรู้ (Learning)

The “Medic Life” (MDL) is still well positioned to develop and offer new things constantly. Vision three things that we hold and practice throughout the mission to develop. and learning

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท เมดิไลฟ์ จำกัด

“บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ

และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม”

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทาง การปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คำนิยาม การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือคอร์รัปชั่น ( Corruption ) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อัน

มิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นว่าจะให้การขอ หรือเรียกร้อง ซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันอื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้า

หน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือ

เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

เมดิกไลฟ์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นแรงสนับสนุนมาตลอด เราจะคงไว้ซึ่งแนวทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อทุกคนและสังคม

 

Medic Life Thanks to all sectors is strong support throughout. We will maintain the best approach for everyone and society.

MDL

Head Office

143,143 / 1 Borommaratchachonnani Road Arunamarin Bangkok Noi Bangkok 10700

Call Us

02 434 8254

line
@mdlmediclife