งานฝึก หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS)

งานฝึก หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS)

บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด ขอขอบคุณที่ไว้ใจให้เราสนับสนุน ในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง

การฝึกอบรม หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566 โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครอบคลุม รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เกิดความปลอดภัยต่อภาวะสุขภาพของประชาชน